Statistics

Investment Completed and Growth of Real Estate Development Enterprises (2009.01-12)

Date Jan 28 2010 14:16:40

Regions

Investment Completed this year

(100 million yuan)

 

Growth Rate over Same Period of Previous Year

 

#Residential Housing

#Residential Housing

 

 

 

 

 

National Total

36231.71

25618.74

16.1

14.2

 

 

 

 

 

I. Eastern Regions

21101.28

14445.66

12.3

9.1

      Beijing

2337.71

906.62

22.5

-3.6

      Tianjin

735.18

494.86

12.5

7.7

      Hebei

1517.20

1218.32

39.9

41.9

      Liaoning

2640.56

1932.94

28.1

22.4

      Shanghai

1464.18

918.68

2.0

4.9

      Jiangsu

3338.58

2424.15

1.0

-1.4

      Zhejiang

2253.57

1580.76

11.4

10.8

      Fujian

1136.35

743.30

0.6

1.0

      Shandong

2428.73

1860.35

19.1

16.3

      Guangdong

2961.32

2103.92

0.4

-1.3

      Hainan

287.90

261.78

44.3

51.9

 

 

 

 

 

II. Central Regions

7938.46

5986.26

24.6

23.3

      Shanxi

477.27

379.46

46.1

66.6

      Jilin

756.34

604.88

18.0

14.1

      Heilongjiang

563.92

442.48

28.2

44.3

      Anhui

1667.54

1173.36

22.4

16.0

      Jiangxi

634.52

509.17

15.9

14.1

      Henan

1553.76

1235.21

28.8

27.2

      Hubei

1200.44

804.16

34.5

21.8

      Hunan

1084.66

837.54

13.5

19.1

 

 

 

 

 

III. Western Regions

7191.97

5186.81

19.0

19.4

      Nei Monggol

815.46

573.82

9.6

-0.9

      Guangxi

813.68

577.17

29.7

39.8

      Chongqing

1238.91

789.02

25.0

27.4

      Sichuan

1586.76

1149.17

9.3

10.9

      Guizhou

369.69

248.01

18.8

26.9

      Yunnan

737.46

552.96

32.2

30.4

      Tibet

15.72

11.37

14.4

-4.9

      Shaanxi

943.73

782.33

23.8

29.6

      Gansu

204.14

137.32

9.9

-0.1

      Qinghai

72.85

55.47

42.3

29.3

      Ningxia

162.74

126.08

38.4

43.5

      Xinjiang

230.84

184.09

1.0

-5